تجاری

انواع دعاوی مالی

۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)
۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.
۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .
۴-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری )،
،تلفن وکشتی،
۵-ابطال سند مالکیت
۶-ابطال سهام شرکت
۷-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …
۸-الزام به انتقال سهم یا شرکت
۹-استردا د اموال منقول
۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)
۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها
۱۲—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
۱۳-مطالبه سهم الشرکه
۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
۱۵-الزام به ایفای تعهد مالی
۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق
۱۷-ورود ثالث به دعاوی فوق
۱۸-تقابل به دعاوی فوق
۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند
۲۰-اعتراض به ثبت
۲۱-مطالبه ثمن
۲۲-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
۲۳-استردادمبیع و ثمن
۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .
۲۶-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث
۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
۲۹-خلع ید(بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)
۳۰-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.
۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت
۳۳-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)
۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.
۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع
۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱
۳۷-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)
دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۴۰-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن )
۴۱-استرداد لاشه چک ،سفته و برات
۴۲-درخواست صلح وسازش در امور مالی
۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن
۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

 

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
۲-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت
۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.
انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:
۱-مطالبه اجور معوق (بند ۱۴ ماده ۴ ق.و.د.د)
۲-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده ۶ الی ۱۰ ق.ر.م.ماده ۷۶ )
۳- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده ۴و۵ ق.ر.م.ماده ۵۶)
۴-مطالبه اجرت المثل (ماده ۵۰۱ ق.م و متده ۷ ق.ر.م ماده ۵۶ )
۵- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده ۱۵ و ۵۶ ق.ر.م بند ۱و۲و۳ )

 

 

لیست دعاوی غیرمالی :

۱ – تعدیل اجاره بهاء غیرمالی
۲- استرداد سند غیرمالی درصورتی که موضوع سند مال نباشد غیرمالی است
۳- استردادسند غیرمالی درصورتی که موضوع سند مال نباشد.(وصیت نامه عهدی،جوازتاسیس،….)
۴- الزام به ایفاء تعهد غیرمالی درصورتی که موضوع انجام تعهد مال نباشد.
۵- اعسارازپرداخت هزینه دادرسی غیرمالی
۶- اعلام ورشکستگی غیرمالی
۷- اصلاح شناسنامه غیرمالی
۸- ابطال شناسنامه غیرمالی
۹- الزام به ثبت علامت تجارتی غیرمالی
۱۰- الزام به ثبت اختراع غیرمالی
۱۱- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی
۱۲- تخلیه غیرمالی
۱۳- تامین خواسته غیرمالی
۱۴- دستورموقت غیرمالی
۱۵- درخواست تعیین داور غیرمالی
۱۶-درخواست ابلاغ رای داور غیرمالی
۱۷- دستور فروش ملک مشاع غیرمالی
۱۸- رفع مزاحمت غیرمالی
۱۹- تامین دلیل غیرمالی
۲۰- رفع ممانعت از حق غیرمالی
۲۱- تقاضای سرپرستی طفل بی سرپرست (فرزندخوانده) غیرمالی
۲۲- الزام به تفکیک ملک غیرمالی
۲۳- افراز ملک غیرمالی
۲۴-اعلام انحلال شرکت غیرمالی
۲۵-اعتراض به نظریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری غیرمالی
۲۶- تاخیر اجرای حکم غیرمالی
۲۷-تعیین مدیر تصفیه غیرمالی
۲۸- صدورحکم موت فرضی غیرمالی
۲۹-الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره غیرمالی
۳۰-تجویز انتقال منافع به غیر غیرمالی
۳۱-تنفیذ وصیت نامه غیرمالی
۳۲-تنفیذ صلح نامه که موضوع آن مال نمی باشد. غیرمالی
۳۳- ابطال رای داور(موضوع رای اموال نیست) غیرمالی
۳۴-درخواست سازش غیرمالی ۳۵-فسخ اجاره نامه غیرمالی
۳۶-اخراج ثلث غیرمالی
۳۷ – اعلام توقف غیرمالی
۳۸- الزام به تغییرنام آقابه خانم وبالعکس غیرمالی
۳۹-اعساراز پرداخت محکوم به غیرمالی
۴۰- رفع تصرف عدوانی غیرمالی
۴۱- ابطال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت غیرمالی
۴۲- قلع وقمع مستحدثات غیرمالی
۴۳- ابطال اجاره نامه غیرمالی
۴۴-تنفیذ فسخ قرارداد(موضوع قرارداد مال نیست) غیرمالی
۴۵- تعیین امین غیرمالی
۴۶-ابطال قبض آب غیرمالی
۴۷- اعلام عزل وکیل غیرمالی
۴۸- نزع اشجار(برداشتن درخت) غیرمالی
۴۹-اذن تنظیم سندانتقال مشمول در دفترخانه غیرمالی
۵۰-منع استفاده غیرمقرر بین طرفین از ملک توسط یکی از طرفین غیرمالی
۵۱-الزام به اخذ پایان کار غیرمالی
۵۲-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی غیرمالی
۵۳- تایید خروج از شرکت غیرمالی
۵۴-اعلام صحت اخراج از شرکت غیرمالی
۵۵-اعتراض ثالث به رای غیرمالی حسب مورد با توجه به خواسته اصلی مالی یا غیر مالی است.
۵۶- جلب ثالث مالی/غیرمالی حسب مورد با توجه به خواسته اصلی مالی یا غیر مالی است.
۵۷- اعاده وضع به حال سابق غیرمالی
۵۸-اعاده دادرسی مالی/غیرمالی حسب مورد با توجه به خواسته اصلی مالی یا غیر مالی است.
۵۹-اصلاح سند مال(منقول یا غیرمنقول) غیرمالی
۶۰- درخواست اجرای رای داور غیرمالی
۶۱- ابطال قرارداد (موضوع قراردادمال نیست) غیرمالی
۶۲-تنفیذقرارداد (موضوع قراردادمال نیست) غیرمالی
۶۳-تشخیص تاریخ اسنادعادی غیرمالی
۶۴-تقسیم مال (بدون اختلاف در مالکیت) غیرمالی
۶۵-تنفیذ تقسیم نامه عادی غیرمالی
۶۶- ابطال سند(موضوع سند مال نیست) غیرمالی
۶۷- اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر عدم افراز ملک مشاع غیرمالی
۶۸-ابطال صورتجلسه هیات مدیره(موضوع صورتجلسه مال نیست) غیرمالی
۶۹- ابطال پروانه کسب غیرمالی
۷۰- ابطال پروانه حفرچاه غیرمالی
۷۱- ابطال اجرائیه (موضوع اجرائیه مال نیست) غیرمالی
۷۲-منع استفاده از ملک بر خلاف کاربری مجاز غیرمالی
۷۳- اعتراض به رای هیات ۷نفره واگذاری و احیاء اراضی غیرمالی
۷۴-تعیین تولیت غیرمالی
۷۵- طلاق غیرمالی
۷۶- گواهی عدم امکان سازش غیرمالی
۷۷- الزام به تمکین غیرمالی
۷۸- حضانت غیرمالی
۷۹-اثبات نسب غیرمالی
۸۰- ثبت واقعه نکاح غیرمالی
۸۱- تجویزازدواج مجدد غیرمالی
۸۲-اذن ازدواج دختربدلیل مخالفت پدریاعدم دسترسی به آن غیرمالی
۸۳- ابطال ثبت واقعه نکاح غیرمالی
۸۴- ثبت واقعه طلاق غیرمالی
۸۵-ابطال ثبت واقعه طلاق غیرمالی
۸۶- فسخ نکاح غیرمالی
۸۷ – ثبت واقعه رجوع غیرمالی
۸۸-ابطال ثبت واقعه فوت غیرمالی
۸۹-ثبت واقعه ولادت غیرمالی
۹۰- ملاقات فرزند غیرمالی
۹۱- استردادطفل غیرمالی
۹۲- ابطال تقسیم نامه (موضوع تقسیم نامه مال نیست) غیرمالی
۹۳-اثبات کفالت غیرمالی
۹۴-اعتراض به رای داور غیرمالی
۹۵-تقسیط نفقه غیرمالی
۹۶- اعسار از محکوم به غیرمالی
۹۷- تعدیل اقساط محکوم به غیرمالی
۹۸-ابطال عملیات اجرائی غیرمالی
۹۹- اثبات زوجیت غیرمالی
۱۰۰-الزام به تحویل فرزند جهت ملاقات غیرمالی
۱۰۱- تجویز انتقال منافع اجاره غیرمالی
۱۰۲- ممانعت از خروج فرزند از کشور غیرمالی
۱۰۳- ابطال تصدیق ثبت علامت تجارتی غیرمالی
۱۰۴- درخواست صدورگزارش اصلاحی غیرمالی
۱۰۵- ابطال اظهارنامه تجارتی غیرمالی
۱۰۶-ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی غیرمالی
۱۰۷-ابطال ورقه اختراع غیرمالی
۱۰۸- منع خوانده از تولید واستفاده از علامت تجارتی مشابه علامت خواهان غیرمالی
۱۰۹-تقاضای تنفیذ طلاق غیرمالی
۱۱۰- تغییرشغل(دعاوی موجرومستاجر) غیرمالی
۱۱۱- لغو حضانت غیرمالی
۱۱۲-بطلان نکاح غیرمالی
۱۱۳- طلاق توافقی غیرمالی
۱۱۴- نفی نسب غیرمالی
۱۱۵- الزام به اصلاح سوابق بیمه غیر مالی
۱۱۶- الزام به احتساب سوابق بیمه غیرمالی
۱۱۷- ابطال گزارش اصلاحی مالی/غیرمالی حسب مورد با توجه به موضوع گزارش اصلاحی مالی یا غیر مالی است.
۱۱۸-درخواست تامین خوانده از خواهان جهت هزینه های دادرسی غیرمالی
۱۱۹- درخواست تامین خوانده از خواهان تبعه بیگانه غیرمالی
۱۲۰-منع اشتغال زوجه غیرمالی
۱۲۱-تعدیل نفقه(بدون مطالبه مابه التفاوت) غیرمالی
۱۲۲-تعیین نوع تضمین غیرمالی
۱۲۳- تعیین حق الزحمه(بدون مطالبه مابه التفاوت) غیرمالی
۱۲۴-تعیین تکلیف اموال غیرمالی
۱۲۵- ابطال جواز ساختمانی غیرمالی
۱۲۶- الزام خوانده به تهیه و تنظیم سند سجلی غیرمالی
۱۲۷- وصل انشعاب تلفن-برق-گاز غیرمالی
۱۲۸- ورود شخص ثالث مالی/غیرمالی حسب مورد با توجه به خواسته اصلی مالی یا غیر مالی است.
۱۲۹ – تنفیذ استعفاء نامه غیرمالی
۱۳۰- ابطال وصیت نامه غیرمالی
۱۳۱- الزام به صدور شناسنامه غیرمالی
۱۳۲-صدورگواهی فوت غیرمالی
۱۳۳-انحلال موسسه غیرمالی
۱۳۴-اعتراض به قرار تامین خواسته غیرمالی
۱۳۵- الزام به ثبت تقسیم نامه غیرمالی
۱۳۶- عسروحرج درتخلیه غیرمالی
۱۳۷- ملاقات فرزند غیرمالی
۱۳۸- ابطال نظریه هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد غیرمالی
۱۳۹- الزام به بذل مدت متعه غیرمالی
۱۴۰-اعتراض به دستور تخلیه غیرمالی
۱۴۱-استردادلاشه چک (درصورتی که چک فاقدمبلغ باشد) غیرمالی
۱۴۲-درخواست سازش غیرمالی
۱۴۳- تخلیه فوری وفق قانون موجرومستاجرسال۱۳۷۶ غیرمالی
۱۴۴- الزام به اصلاح نقشه تفکیکی اداره منابع طبیعی غیرمالی
۱۴۵- الزام زوج به انجام وظایف زناشوئی غیرمالی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه مشاوره حقوقی یک سوال می باشد.

طراحی و سئو: مهرانا زهری